Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Limes Uitvaartzorg.

Limes Uitvaartzorg hecht waarde aan uw privacy. Wij zijn graag transparant in de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Uiteraard houden wij ons in alle gevallen aan de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.

Het gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden dniet verstrekt aan derden en wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat wij in bepaalde gevallen persoonsgegevens opslaan. Deze gegevens worden gebruikt voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten, nu of in de toekomst
 • het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten en het beheren van daaruit     voortvloeiende relaties
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op de website
 • het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW-gegevens
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • betalingsvoorkeuren en IBAN-nummer
 • burgerservicenummer (BSN)
 • eventuele andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering en afwikkeling van de uitvaart

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. Limes Uitvaartzorg hanteert in die gevallen de wettelijke termijn.

Uw persoonsgegevens worden door Limes Uitvaartzorg verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Regeling van de uitvaart;
 • Opstellen van een begroting;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Verzorgen van een levensverhaal.

Aangeleverde adreslijsten en beeldmateriaal die ons door families worden aangeleverd, worden binnen één maand verwijderd en/of vernietigd.

Nijmegen, 1 februari 2023
Limes Uitvaartzorg
Tanja de Vries & Natascha Prooij
Volsellastraat 37
6515 DX Nijmegen
KVK

Home Privacyverklaring